Cht keo Silica là gì?

 • Là những hạt silic dioxit vô định hình (SiO2) rất nhỏ, phân tán trong nước
 • Chúng an toàn cho cả con người và môi trường
 • Có diện tích bề mặt lớn, do có nhiều hạt nhỏ
 • Các hạt thường được tích điện, do đó chúng có thể dễ dàng tương tác với nhau hoặc với các chất khác       


Các thuộc tính có thể thay đổi của chất keo silica khi phân tán:

 • Nồng độ: 7– 50% silicon dioxit
 • Phân bố kích thước/cỡ hạt
 • Cấu trúc: Các hạt rời rạc (giá trị-S cao) hoặc chuỗi (giá trị-S thấp)
 • Đường kính hạt: 2–100 nm
 • Diện tích bề mặt: 30-1100 m2/g
 • pH: 2–12
 • Các dẫn xuất biến đổi: amoni, aluminat, clorua, silane, khử ion